Statut2013-06-07  

S T A T U T

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „SERCE” w Rakoniewicach

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1.1 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom " Serce" - w dalszej części Statutu określane jako Stowarzyszenie - działa na podstawie niniejszego Statutu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o Stowarzyszeniach i Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie. 1.2 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 1.3 Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Rakoniewice 1.4 Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 1.5 Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 2

2.1 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze. 2.2 Stowarzyszenie może być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej. 2.3 Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2.4 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

§ 3

3.1 Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną 3.2 Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności 3.3 Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości 3.4 Stowarzyszenie podaje sprawozdania do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się ze sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej –zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r Prawo o Stowarzyszeniach i Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie

Rozdział II Cele i sposoby realizacji zadań Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom " Serce"

§ 4

4.1 Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, którego zadania w sferze publicznej obejmują:

4.1.1 pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

4.1.2 działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

4.1.3 działalność charytatywną

4.1.4 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

4.1.5 działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

4.1.6 kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4.1.7 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4.1.8 turystykę i wypoczynek

4.1.9 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracę między społeczeństwami

4.1.9 promocję i organizację wolontariatu

4.1.10 promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

4.2 Przedmiotem odpłatnej działalności Stowarzyszenia jest :

94.99.Z działalność organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana

4.2.1 organizowanie turnusów rehabilitacyjnych 4.2.2 organizowanie wycieczek, zawodów sportowych, konkursów, spotkań 4.2.3 prowadzenie własnej działalności wydawniczej poprzez wydawanie folderów, biuletynów oraz własnego czasopisma 4.2.4 prowadzenie ośrodków rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej 4.2.5 organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób prowadzących terapię dla osób niepełnosprawnych 4.2.6 organizowanie wystaw, konkursów, odczytów, koncertów, bali oraz udział w audycjach i programach radiowych i telewizyjnych 4.2.7 udostępnianie pomieszczeń w siedzibie Stowarzyszenia na organizowanie uroczystości, spotkań, wystaw, koncertów 4.2.8 inicjowanie i wspieranie aktywności lokalnych środowisk na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych 4.2.9 podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie sponsorów dla przedsięwzięć odbywanych pod patronatem Stowarzyszenia 4.2.10 udzielanie pomocy finansowej dzieciom chorym i niepełnosprawnym 4.2.11 współpraca z władzami samorządowymi i państwowymi 4.2.12 współpraca ze szkołami, przedszkolami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi niesieniem pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym 4.2.13 gromadzenie, opracowywanie dokumentów, książek, nagrań i filmów związanych z działalnością Stowarzyszenia 4.2.14 prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską 4.2.15 podejmowanie działań mających na celu zdobywanie przez osoby niepełnosprawne kwalifikacji zawodowych 4.2.16 prowadzenie miejsca spotkań członków Stowarzyszenia 4.2.17 nawiązywanie kontaktów i współpracy z pokrewnymi organizacjami w Polsce i za granicą.

4.3 Przedmiotem działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia jest :

94.99.Z działalność organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana

4.3.1 organizowanie turnusów rehabilitacyjnych 4.3.2 organizowanie wycieczek, zawodów sportowych, konkursów, spotkań 4.3.3 prowadzenie własnej działalności wydawniczej poprzez wydawanie folderów, biuletynów oraz własnego czasopisma 4.3.4 prowadzenie ośrodków rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej 4.3.5 organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób prowadzących terapię dla osób niepełnosprawnych 4.3.6 organizowanie wystaw, konkursów, odczytów, koncertów, bali oraz udział w audycjach i programach radiowych i telewizyjnych 4.3.7 udostępnianie pomieszczeń w siedzibie Stowarzyszenia na organizowanie uroczystości, spotkań, wystaw, koncertów 4.3.8 inicjowanie i wspieranie aktywności lokalnych środowisk na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych 4.3.9 podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie sponsorów dla przedsięwzięć odbywanych pod patronatem Stowarzyszenia 4.3.10 udzielanie pomocy finansowej dzieciom chorym i niepełnosprawnym 4.3.11 współpraca z władzami samorządowymi i państwowymi 4.3.12 współpraca ze szkołami, przedszkolami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi niesieniem pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym 4.3.13 gromadzenie, opracowywanie dokumentów, książek, nagrań i filmów związanych z działalnością Stowarzyszenia 4.3.14 prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską 4.3.15 podejmowanie działań mających na celu zdobywanie przez osoby niepełnosprawne kwalifikacji zawodowych 4.3.16 prowadzenie miejsca spotkań członków Stowarzyszenia 4.3.17 nawiązywanie kontaktów i współpracy z pokrewnymi organizacjami w Polsce i za granicą.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom SERCE Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§5

5.1 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: 5.1.1 zwyczajnych 5.1.2 wspierających 5.1.3 honorowych 5.2 Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie popierające cele stowarzyszenia , które złożą pisemną deklarację członkowską 5.3 Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną lub finansową na rzecz Stowarzyszenia 5.4 Członkami honorowymi mogą być osoby nie będące członkami zwyczajnymi lub wspierającymi mający szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia 5.5 Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach.

§ 6

6.1 Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia podejmowanej na wniosek zainteresowanej osoby. 6.2 Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "Serce" - nadaje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 7

7.1 Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje : 7.1.1 czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia 7.1.2 prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego władz 7.1.3 prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia, jeżeli mieści się ona w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia 7.1.4 prawo do udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych poprzez Stowarzyszenia 7.1.5 prawo do odwoływania się do Sądu Koleżeńskiego 7.1.6 prawo noszenia odznaki i posiadania legitymacji Stowarzyszenia 7.1.7 prawo do korzystania ze świadczeń , lokali i urządzeń Stowarzyszenia 7.2 Członek Stowarzyszenia ma obowiązek : 7.2.1 swoją postawą i działaniem przyczynić się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom SERCE 7.2.2 dbać o dobre imię Stowarzyszenia 7.2.3 popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia 7.2.4 przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał 7.2.5 terminowo opłacać składki członkowskie 7.3 Członkowie wspierający oraz honorowi mają prawa członków Stowarzyszenia z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 8

8.1 Członkostwo w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom SERCE ustaje na skutek: 8.1.1 śmierci członka - osoby fizycznej lub utraty przez członka wspierającego osobowości prawnej 8.1.2 wystąpienia członka ze Stowarzyszenia 8.1.3 wykluczenia z listy członków 8.2 Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie 8.3 Wykluczenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu podejmowanej w razie: 8.3.1 nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia 8.4.1 niepłacenia składek przez okres co najmniej 3 miesiące 8.4.2 działania na szkodę Stowarzyszenia 8.4.3 skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo pospolite lub utratę praw publicznych 8.5 Pozbawienie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia

Rozdział IV Organy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom SERCE

§ 9

9.1 Organami Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom SERCE są : 9.1.1 Walne Zgromadzenie Członków 9.1.2 Zarząd 9.1.3 Komisja Rewizyjna 9.1.4 Sąd Koleżeński 9.2 Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów 9.3 Członkowie organów Stowarzyszenia mogą być ponownie wybierani do pełnienia sprawowanych dotąd funkcji. 9.4 O ile przepisy statutu nie stanowią inaczej, uchwały każdego z organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu ( członków Stowarzyszenia w przypadku Walnego Zgromadzenia Członków ) 9.5 Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 10

Walne Zgromadzenie 10.1 Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zwołanie Zgromadzenia mogą mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. 10.2 Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom SERCE 10.3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd: 10.3.1Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze jest zwoływane raz na rok 10.3.2 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze raz na 4 lata 10.4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może zostać zwołane w każdym czasie, w przypadku uznanych przez Zarząd za uzasadniające 10.5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd 10.5.1 z własnej inicjatywy 10.5.2 na żądanie Komisji Rewizyjnej 10.5.3 na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 10.6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.

§ 11

11.1 Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami objętymi porządkiem obrad określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 11.2 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 11.2.1 uchwalenie statutu i zmian w statucie 11.2.2 ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia 11.2.3 ustalenie wysokości składek członkowskich i określenie przypadków, w których Zarząd może zwolnić członków od ich płacenia. 11.2.4 rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 11.2.5 ustalenie liczby członków władz Stowarzyszenia 11.2.6 wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia 11.2.7 ustalenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz doraźnych komisji w razie ich powołania 11.2.8 udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej 11.2.9 rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia 11.2.10 podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji i spółek 11.2.11 powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie jego orzeczeń i odwołań 11.2.12 podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku 11.2.13 podejmowanie uchwał w sprawach zgłaszanych przez Zarząd 11.3 Członkowie Stowarzyszenia powinni być poinformowani o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków na 14 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia 11.4 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalania statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz oraz pozbawienia godności honorowego członka Stowarzyszenia podejmowane są większością 2/3 głosów , przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 12

Zarząd

12.1 Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 6 osób w tym prezesa, wiceprezesa ,sekretarza, skarbnika i członków Zarządu. 12.2 Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie, które również wskazuje osobę sprawującą funkcję Prezesa Zarządu. O przydzielenie funkcji pozostałym członkom Zarządu decyduje Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborach . 12.3 Mandat członka Zarządu wygasa w razie ustąpienia członka zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez ponad 6 miesięcy. 12.4 W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w § 12.3 Zarząd może dokooptować do swojego grona nowego członka spośród kandydatów zgłaszanych do Zarządu na Walnym Zgromadzeniu członków wg kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/2 składu. 12.5 W przypadku gdyby na podstawie § 12.4 nie było możliwe zapewnienie działania Zarządu w składzie minimum 4 osobowym, konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających. 12.6 Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu Zarządu oraz wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i zaleceń Komisji Rewizyjnej. 12.7 Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa 12.8 Do ważności oświadczeń woli we wszystkich innych niż majątkowe sprawach Stowarzyszenia upoważniony jest każdy Członek Zarządu jednoosobowo

§ 13

13.1 Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 13.1.1 zwoływanie Walnych Zgromadzeń 13.1.2 opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawienie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków 13.1.3 realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków 13.1.4 podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreślaniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających 13.1.5 występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego. 13.1.6 prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami 13.1.8 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz 13.1.9 powoływanie w miarę potrzeb komisji i zespołów do realizacji celów Stowarzyszenia 13.1.10 składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków 13.2 Posiedzenie Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes Zarządu. 13.3 Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu

§ 14

Komisja Rewizyjna

14.1 Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 14.2 Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym i nie podlega Zarządowi, w szczególności w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i nadzoru. 14.3 Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia lub niemożności pełnienia funkcji przez okres 6 miesięcy. 14.4 Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do komisji na Walnym Zgromadzeniu Członków, według uzyskanych głosów 14.5 W przypadku gdyby na podstawie postanowienia § 14.3 nie było możliwe zapewnienie działania Zarządu w składzie minimum 4 - osobowym, konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających. 14.6 Członkowie Komisji Rewizyjnej: 14.6.1 nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, w szczególności być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 14.6.2 nie mogą wchodzić w skład komisji lub zespołów powoływanych doraźnie na podstawie § 13.1.9 14.6.3 nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej 14.6.4 mogą otrzymywać jedynie zwrot uzasadnionych kosztów, poniesionych przez nich w związku z pełnioną funkcją, ewentualnie otrzymywać wynagrodzenie nie przekraczającej wysokości zakreślonej przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.

§ 15

15.1 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy: 15.1.1 nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej Stowarzyszenia 15.1.2 przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członkom 15.1.3 wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu 15.4 Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 16

Sąd Koleżeński

16.1 Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego 16.2 Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 16.1.1 rozpoznawanie spraw konfliktowych między członkami Stowarzyszenia 16.1.2 prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków, których zachowanie pozostaje w sprzeczności z zasadami i celami statutowymi Stowarzyszenia. 16.3 Wobec członków naruszających postanowienia statutu Stowarzyszenia Sąd Koleżeński może: 16.3.1 udzielić upomnienia 16.3.2 udzielić nagany 16.3.3 zawiesić członka w jego prawach członka Stowarzyszenia 16.3.4 złożyć do Zarządu Stowarzyszenia wniosek o wykluczenie członka z listy członków Stowarzyszenia 16.4 Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie prawo odwoływania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego

Rozdział V Majątek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom SERCE

§ 17

17.1 Źródłem powstania majątku Stowarzyszenia są: 17.1.1 składki członkowskie 17.1.2 dochody z nieruchomości lub ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu przez Stowarzyszenie 17.1.3 dotacje lub subwencje 17.1.4 darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki 17.1.5 dochody z ofiarności publicznej 17.2 Środki pieniężne, niezależnie od źródła ich pochodzenia winny być wpłacane na konto Stowarzyszenia i na nim przechowywanie. Skarbnik może dysonować pogotowiem kasowym w wysokości ustalonej przez Zarząd. 17.3 Likwidacja majątku Stowarzyszenia następuje zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. 17.4 Zakazane jest: 17.4.1 udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia, zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa, opieki lub kurateli, określanych niżej jako " osoby bliskie" 17.4.2 przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach 17.4.3 wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do trzecich osób, chyba że to wykorzystywanie wynika z celu statutowego 17.4.4 zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

Rozdział VI

Wolontariat

§ 18

18.1 W Stowarzyszeniu mogą świadczyć pracę wolontariusze - zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 18.2 Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń , jeżeli obowiązek posiada takich kwalifikacji i spełnienia stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 18.3 Korzystający ze świadczenia pracy wolontariusza ma obowiązek poinformować go o przysługujących prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji. 18.4 Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz przepisów podatkowych.

§ 19

Rozdział VII Rozwiązanie Stowarzyszenia

19.1 Stowarzyszenie może zostać rozwiązane się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych prawem. 19.2Likwidacja Stowarzyszenia jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z 7 kwietnia 1989 Prawo o Stowarzyszeniach.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a członkowie Stowarzyszenia podjęli ją jednogłośnie.

Po podjęciu powyższej uchwały Zebranie zostało zakończone. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności.